Zebrania i otwarte wtorki

Harmonogram spotkań z rodzicami – zebrania i otwarte wtorki

I semestr: 
03-10 IX 2020 r.  – zebrania z rodzicami 
13 X 2020 r.   – otwarty wtorek 
15 XII 2020 r. – zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach śródrocznych) 
25 -28 I 2021 r. – zebrania z rodzicami  

II semestr: 
16 III 2021 r. – otwarty wtorek 
18 V 2021 r. – zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach końcowych)