Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej Szkoły Podstawowej nr 12
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie
sp12.jaworzno.edu.pl

Wstęp deklaracji:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://sp12.jaworzno.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w  sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
43-600 Jaworzno
ul. Chropaczówka 101
tel./fax +48 32 762 92 81
email: sekretariat@zszp2.jaworzno.edu.pl

Data publikacji strony internetowej:
2017-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2019-05 Dostosowanie strony szkoły do wymogów WCAG.2.0 – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12.04.2012, §19 (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).

W Szkole Podstawowej nr 12  w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej biorąc pod uwagę wytyczne określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://sp12.jaworzno.edu.pl spełnia wymagania w 99,9%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=3847c48d-0868-4fb5-96f9-1f987917cb5b#form-controls-links.

Strona internetowa http://sp12.jaworzno.edu.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zmiany kontrastu,
  • możliwość zmiany tła strony na jasne,
  • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-19.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl