Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować”

Konfucjusz

Od 1 września 2012 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie został powołany szkolny doradca zawodowy, na którego pomoc i wsparcie w zakresie poradnictwa edukacyjno- zawodowego może liczyć każdy uczeń naszej szkoły.  Porady indywidualne i grupowe odbywają się w godzinach pracy doradcy zawodowego:

Wtorek: 14.15-15.15 

Cele i zadania doradcy zawodowego:

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. 
Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

 • bezrobocie,
 • problemy zdrowotne,
 • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 
Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych poprzez:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat:
  – rynku pracy,
  – trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  – możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach pracy,
  – instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  – alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym.

Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, 
Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 
Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, itp. 

 

INFORMACJE POTRZEBNE DO PODJĘCIA WŁAŚCIWEJ DECYZJI O WYBORZE SZKOŁY

 

Źródło: http://www.cdzdm.pl/?q=pl/content/dla-gimnazjalisty

 
 Na poważnie i z humorem: