Egzamin ósmoklasisty

zegar

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju 2023 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:
Język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek)9:00– czas trwania 120 minut
Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa)9:00 – czas trwania 100 minut
Język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

W przypadku arkuszy dostosowanych /dostosowanie form i warunków, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

Język polski – do 180 minut

Matematyka – do 150 minut

Język obcy nowożytny –

 do 135 minut (!!!! arkusz z języka obcego nowożytnego dla cudzoziemców – 90 minut)

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym  przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów

Termin dodatkowy:

Język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
Matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 6 lipca 2023 r.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych/ścieralnych.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków i przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty). Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Ważne terminy:

Do 28 września 2022r. – zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 30 września 2022r. – rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu oraz informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Do 15 października 2022 r. –  rodzice dostarczają do dyrektora szkoły

-opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się /wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej/

-zaświadczenie o stanie zdrowia.

W przypadkach losowych – przekazać dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu

Do 22 listopada 2022 r. – poinformować rodziców o  wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Do 25 listopada 2022 r. (26 listopada najpóźniej) – rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

 

 

 Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

www.cke.gov.pl

www.oke.jaworzno.pl

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-Komunikat-o-dostosowaniach-2022.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-2022-Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-przyborach-2022.pdf