Nowe zasady nauczania zdalnego

                               NOWE   ZASADY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 12
  W  ZESPOLE  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR 2  W  JAWORZNIE   
                         W  OKRESIE  ZDALNEGO  NAUCZANIA  

 1. W okresie od 26.10.2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie  prowadzi nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII.
 2. Od 9.11.2020 r. nauczanie zdalne  prowadzone jest także dla uczniów kl. I-III.
 3. W trakcie nauczania zdalnego kontynuowana będzie realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego ze wszystkich przedmiotów. Nauczyciele będą realizować treści podstawy programowej zawarte w programach nauczania. Programy nauczania mogą ulec modyfikacji jeśli okaże się, że część treści podstawy programowej jest niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Treści te będą zrealizowane w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
 4. Zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas będą odbywać się zgodnie z obowiązującym podziałem godzin i w czasie rzeczywistym.
 5. Organizację nauczania zdalnego we wszystkich klasach określa „ Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość  w Szkole podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie.
 6. Od 9.11.2020 r. szkoła w realizacji nauczania zdalnego wykorzystuje platformę Ms TEAMS oraz dziennik elektroniczny LIBRUS.
 7. Przekazywanie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS i platformę Ms Teams.
 8. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać:
 • materiały i e-materiały wydawnictw Nowa Era i innych, Centrum Edukacyjno- Katechetycznego, MEN, ORE i innych,
 • materiały dźwiękowe i filmowe z platformy You Tube i innych,
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna,
 • portale i platformy edukacyjne ( np. testportal.pl, LearningApps, Kahoot, lekcjewsieci.pl),
 • animacje, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne,
 • podręczniki i ćwiczenia szkolne,
 • materiały własne nauczycieli,
 1. Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciel bibliotekarz i nauczyciele specjaliści udzielają konsultacji w określonych terminach, podanych w dzienniku elektronicznym LIBRUS.