Regulamin zdalnego nauczania

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY
W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO Z WYKORZYSTANIEM
METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2  w Jaworznie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U.2020r., poz. 1389 ze zm.).

I  Organizacja zajęć dydaktycznych w okresie nauczania zdalnego

 1. Podstawową formą komunikacji uczniów, nauczycieli i rodziców jest dziennik elektroniczny Librus.
 2. Uczeń i rodzice mają obowiązek sprawdzania na bieżąco informacji zawartych w dzienniku elektronicznym.
 3. Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane z wykorzystaniem:
  a) platformy MS Teams;
  b) publikacji udostępnionych przez MEN (np. e-podręczniki);
  c) platform i portali edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  d) materiałów dostępnych na stronach CKE i OKE.
 4. Treści udostępniane przez nauczyciela muszą uwzględniać specyfikę przedmiotu i być dostosowane do poziomu i możliwości uczniów.
 5. Zajęcia online będą prowadzone ze wszystkich przedmiotów wg planu zajęć obowiązującego szkole w danym roku szkolnym i w czasie rzeczywistym.
 6. Nauczyciele prowadzą lekcje, przebywając w szkole lub w domu w przypadku kiedy uczniowie wszystkich klas uczą się zdalnie
 7. Jednostka lekcyjna zajęć online trwa 45 minut. Mając na uwadze ergonomiczne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy komputerze, dopuszczalne jest w szczególności prowadzenie zajęć w następujący sposób:
  a) 30 minut pracy przy monitorze, pozostałe 15 minut przeznaczone na pracę indywidualną uczniów pod kierunkiem nauczyciela;
  b) podział klasy na dwie grupy, w których praca przy monitorze trwa po 20 minut, a pozostały czas przeznaczony jest na indywidualną pracę ucznia.
 8. Zachowanie ucznia podczas zajęć online:
  a) uczeń zasiada punktualnie przed włączonym komputerem i dołącza do lekcji;
  b) uczeń ma przygotowane: podręcznik do zajęć z danego przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały, jeżeli został uprzednio o to poproszony;
  c) z uwagi na specyficzne warunki zdalnie prowadzonych zajęć, uczniowie podczas lekcji zabierają głos jedynie będąc wyznaczonym przez nauczyciela. W celu zabrania głosu, uczeń zgłasza chęć wypowiedzi klikając w ikonę „podnieś rękę” (MS TEAMS). Nauczyciel udziela uczniowi głosu.
  d) zabrania się podczas lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów, komentować wypowiedzi innych uczniów, zakłócać tok lekcji.
  e) niewłaściwe zachowanie będzie odnotowane przez wpisanie negatywnej uwagi do zeszytu wychowawczego i dziennika elektronicznego Librus. Postawa i zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny zachowania.
 9. Stanowisko pracy ucznia podczas zajęć online:
  a) uczeń bierze udział w lekcji online, znajdując się przy biurku lub stole, siedząc na krześle w taki sposób, by uniknąć wad postawy;
  b) uczeń znajduje się w pokoju sam lub w obecności innych osób, które zachowują ciszę i nie zakłócają toku zajęć (nie podpowiadają uczniom).
  c) w czasie zajęć uczniowie mają włączoną kamerkę i mikrofon w celu umożliwienia kontaktu z nauczycielem oraz monitorowania czynności wykonywanych przez ucznia (kartkówki, sprawdziany itp.).
 10. Nauczyciel udostępnia materiały z lekcji uczniom poprzez platformę MS Teams.
 11. Nauczyciele w doborze materiałów uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich indywidualne potrzeby.
 12. Uczeń nieobecny na lekcji online ma obowiązek we własnym zakresie uzupełnić notatki z lekcji, rozwiązać zadanie domowe itp.
 13. Zajęcia z nauczycielem prowadzone zdalnie nie mogą być nagrywane bez jego zgody ani udostępniane osobom trzecim.
 14. W przypadku nagrania zajęć online, udostępnienia materiałów stworzonych przez nauczyciela osobom trzecim, zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych i praw autorskich.

II  Monitorowanie wiedzy uczniów oraz ocenianie w okresie nauczania zdalnego.

 1. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy ucznia w nauce oraz sprawdzają jego wiedzę.
 2. Podczas nauczania zdalnego obowiązuje Wewnątrzszkolne Ocenianie określone w Statucie szkoły.
 3. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych, kontrola osiągnięć uczniów odbywać się będzie w formie:
  a) odpowiedzi ustnej (indywidualne połączenie online z uczniem, aktywne uczestnictwo w zajęciach);
  b) pisemnej (sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe, wypracowania itp.);
  c) praktycznej (prace plastyczne, techniczne, przeprowadzanie bezpiecznych doświadczeń itp.).
 4. Prace podlegające ocenie uczniowie będą przesyłać przez: platformę MS Teams w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 5. Po zakończonym dziale programowym nauczyciel może przeprowadzić test/sprawdzian zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony lekcją powtórzeniową.
 6. Nauczyciel nie zleca uczniowi zadań w postaci filmików utrwalających wizerunek ucznia.
 7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy online w trybie i formie uzgodnionej z nauczycielem danego przedmiotu.
 8. Wychowawca powinien kontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, w przypadku niewystarczających postępów ucznia w nauce w okresie nauczania zdalnego lub braku uczestnictwa w lekcjach online.

III Organizacja zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Zajęcia z logopedii oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) będą prowadzone online w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć.
 2. Dopuszcza się zmianę godzin  zajęć na godziny popołudniowe po uzgodnieniu  rodzica z nauczycielem.

IV    Monitorowanie frekwencji

 1. Obecności ucznia na lekcjach będą zaznaczane na podstawie jego udziału w lekcjach online oraz na podstawie codziennego odbioru informacji przesyłanych przez nauczyciela przedmiotu, który ma lekcje w danym dniu.
 2. Nieobecność ucznia na lekcji online jest zaznaczana w dzienniku elektronicznym Librus;
 3. W przypadku odnotowanej nieobecności ucznia, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przesłać usprawiedliwienie wyłącznie poprzez dziennik elektroniczny Librus.
 4. Wychowawca przez cały okres zdalnego nauczania pełni dotychczasową rolę wychowawczo-opiekuńczą. Kontaktuje się ze swoimi wychowankami, koordynuje komunikację z innymi nauczycielami oraz wyjaśnia ewentualną przyczynę braku aktywności

V  Kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami

 1. W okresie nauczania zdalnego uczeń i rodzic mają prawo do konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia poprzez: dziennik elektroniczny LIBRUS, lub platformę MS Teams.
 2. Komunikacja nauczyciel – uczeń lub nauczyciel – rodzic/prawny opiekun odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny Librus, platformę MS Teams.
 3. Zebrania z rodzicami będą mogły być prowadzone na platformie MS Teams przy użyciu przez rodziców kont swoich dzieci (po jej uruchomieniu).
 4. Podczas dni otwartych wszyscy nauczyciele będą pełnić dyżur poprzez dziennik elektroniczny Librus lub platformę MS Teams (po wcześniejszym ustaleniu formy kontaktu i po uruchomieniu platformy).
 5. Harmonogram konsultacji udostępniony jest dla rodziców i uczniów w dzienniku elektronicznym Librus.
 6. Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem komunikatora obowiązuje zakaz nagrywania wypowiedzi i obrazu bez zgody jej autora.

VI   Dokumentowanie pracy nauczyciela

 1. Praca nauczyciela w okresie nauczania zdalnego jest dokumentowana na podstawie: bieżących wpisów w dzienniku elektronicznym LIBRUS, karty dokumentowania pracy nauczyciela, raportów generowanych z MS Teams.
 2. Nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dokumentują swoją pracę w dziennikach zajęć specjalistycznych.
 3. Pedagog, doradca zawodowy i nauczyciel bibliotekarz dostosowują swoją pracę do warunków nauki zdalnej uczniów kl. IV-VIII, dokumentując pracę w swoich dziennikach oraz w kartach dokumentowania pracy nauczyciela.

VII  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczniów i nauczycieli w okresie nauczania zdalnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Statutu Szkoły.