Opieka zdrowotna w szkole

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW DOTYCZĄCA ORGANIZACJI OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZKOLE. 

            Profilaktyczną opiekę zdrowotną na podstawie porozumienia z Dyrektorem Szkoły i umowy z NFZ sprawuje Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o .o w Jaworznie.

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.
 2. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 3. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:
     – profilaktyczną opiekę zdrowotną,
     – promocję zdrowia .
 4. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
  1)     ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej,
  2)     kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
 5. Cele opieki zdrowotnej realizowane są poprzez:
  1)     działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych,
  2)     wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka,
  3)     edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz  prawidłowego żywienia,
  4)     udzielanie pierwszej pomocy, czyli  czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia.

      Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami  jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów (załącznik nr 1 – Informacja dla Rodziców).

      Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką (załącznik nr 2 – Zgoda Rodziców /pełnoletniego ucznia).

      Rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo do wyrażenia sprzeciwu,  złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę . (załącznik nr 3 – Sprzeciw Rodzica/pełnoletniego ucznia)

      Zgoda na fluoryzację zębów w ramach programu profilaktycznego NFZ, dotyczy uczniów klas 1-6. (załącznik nr 4 )

Opieka stomatologiczna

 1. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami do ukończenia 19 roku  życia w gabinecie stomatologicznym, z którym Dyrektor  Szkoły zawarł stosowne porozumienie.
 2. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
  1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia z wyłączeniem świadczeń w zakresie ortodoncji.
 3. Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów . Zgoda ta wyrażana jest po uzyskaniu informacji  o stanie zdrowia ucznia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych uzyskanych od lekarza dentysty w gabinecie stomatologicznym.
 4. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty, niż lekarz , z którym Dyrektor Szkoły zawarł porozumienie.

            Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami określa zakres i cele opieki zdrowotnej w szkole
Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta