Zebrania i otwarte wtorki

Harmonogram spotkań z rodzicami – zebrania i otwarte wtorki

I semestr:

  05 – 09 IX 2022 r.  – zebrania z rodzicami

  13 XII 2022 r. – zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach śródrocznych)

II semestr:

16 V 2023 r. – zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach końcowych)

Dodatkowo wszyscy nauczyciele dostępni są w wyznaczonych dniach i godzinach wg. harmonogramu zamieszczonego na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły